Your Time
Server Time

Chuỗi event đua top đợt II

1. Sự kiện đua top class

 

Thời gian : 14h 26/09/2020 đến 23:59 ngày 28/09/2020

Tinh theo bảng xếp hạng trong game.7 nhân vật có số lần reset cao nhất mỗi class sẽ nhận giải.

Lưu ý : chỉ tính 1 tài khoản trên 1 ip,ae đạt giải chụp lại màn hình bảng xếp hạng ( in game) và ib cho page

STT PHẦN THƯỞNG NHÂN VẬT NHẬN THƯỞNG
1 1 w2 custom + 9 luck 1op TiTi
2 1 w2 custom + 9 luck 1op Beer
3 1 w2 custom + 9 luck 1op Eflz
4 1 w2 custom + 9 luck 1op LeMoon
5 1 w2 custom + 9 luck 1op PKCLEAR
6 1 w2 custom + 9 luck 1op TieuLinh
7 1 w2 custom + 9 luck 1op Onikage
     

2. Sự kiện đua top All Class

Thời gian : Top all bảng xh ngày 2/10/2020

Tinh theo bảng xếp hạng trong game.3 nhân vật có số lần reset cao nhất trong bảng xêp hạng ALL sẽ nhận giải.

Lưu ý : chỉ tính 1 tài khoản trên 1 ip,ae đạt giải chụp lại màn hình bảng xếp hạng ( in game) và ib cho page

STT PHẦN THƯỞNG NHÂN VẬT NHẬN GIẢI
1 Vũ khí rồng cấp 2 + 11 luck 2 op Beer
2 Vũ khí rồng cấp 2 + 9 luck 2 op Eflz
3 Vũ khí rồng cấp 2 + 0 luck 2 op Onikage

 

   

 

3. Sự kiện đua top class

 

Thời gian : bảng xếp hạng ngày 5/10/2020

Tinh theo bảng xếp hạng trong game.7 nhân vật có số lần reset cao nhất mỗi class sẽ nhận giải.

Lưu ý : chỉ tính 1 tài khoản trên 1 ip,ae đạt giải chụp lại màn hình bảng xếp hạng ( in game) và ib cho page

STT PHẦN THƯỞNG NHÂN VẬT ĐẠT GIẢI
1

Set đồ 380+0 Luck 3op (tùy chọn)

Onikage
2
Set đồ 380 +0 Luck 3op (tùy chọn)  
KingOfWar
3
Set đồ 380+0 Luck 3op (tùy chọn)  
Beer
4 Set đồ 380+0 Luck 3op (tùy chọn) CoEmNho
5 Set đồ 380+0 Luck 3op (tùy chọn) ADCCCC
6 Set đồ 380+0 Luck 3op (tùy chọn) LongPDame
7 Set đồ 380+0 Luck 3op (tùy chọn)
KhacQuan
     

4. Sự kiện đua top class

Thời gian : bảng xếp hạng ngày 7/10/2020

Tinh theo bảng xếp hạng trong game.7 nhân vật có số lần reset cao nhất mỗi class sẽ nhận giải.

Lưu ý : chỉ tính 1 tài khoản trên 1 ip,ae đạt giải chụp lại màn hình bảng xếp hạng ( in game) và ib cho page

STT PHẦN THƯỞNG NHÂN VẬT NHẬN GIẢI
1 Sói tinh tấn công (hoặc phòng thủ )
LordMeiOh
2
Sói tinh tấn công (hoặc phòng thủ )  
Beer
3
Sói tinh tấn công (hoặc phòng thủ )  
Elfz
4
Sói tinh tấn công (hoặc phòng thủ )  
BipOk
5
  Sói tinh tấn công (hoặc phòng thủ )
KhacQuan
6
Sói tinh tấn công (hoặc phòng thủ )  
LongPDame
7
Sói tinh tấn công (hoặc phòng thủ )  
Onikage
     
     

 

5. Sự kiện đua top ALL

 

Thời gian : bxh top ngày 10/10/2020

Tinh theo bảng xếp hạng trong game.3 nhân vật có số lần reset cao nhất sẽ nhận giải.

Lưu ý : chỉ tính 1 tài khoản trên 1 ip,ae đạt giải chụp lại màn hình bảng xếp hạng ( in game) và ib cho page

STT PHẦN THƯỞNG NHÂN VẬT ĐẠT GIẢI
1 3 bộ nl wing 3 Onikage
2 2 bộ nl wing 3 Beer
3 1 bộ nl wing 3 BipOk