Your Time
Server Time

✔ Sự kiện Open máy chủ Kỷ Niệm

1. Sự kiện đua top All Class

Thời gian : 20h 17/09/2020 đến 23:59 ngày 18/09/2020

Tinh theo bảng xếp hạng trong game.3 nhân vật có số lần reset cao nhất trong bảng xêp hạng ALL sẽ nhận giải.

Lưu ý : chỉ tính 1 tài khoản trên 1 ip,ae đạt giải chụp lại màn hình bảng xếp hạng ( trên web) và ib cho page

STT PHẦN THƯỞNG NHÂN VẬT NHẬN GIẢI
1 150.000 wcoin Unikey
2 100.000 wcoin MrHieu76
3 50.000 wcoin Tanjiro
4-5 30.000 wcoin CoEmNho-TamSuBuon

 

2. Sự kiện đua top class

 

Thời gian : 20h 17/09/2020 đến 23:59 ngày 19/09/2020

Tinh theo bảng xếp hạng trong game.7 nhân vật có số lần reset cao nhất mỗi class sẽ nhận giải.

Lưu ý : chỉ tính 1 tài khoản trên 1 ip,ae đạt giải chụp lại màn hình bảng xếp hạng ( in game) và ib cho page

STT PHẦN THƯỞNG NHÂN VẬT NHẬN THƯỞNG
1 100k Wcoin  DW - Chop
2 100k Wcoin DK - Romeo
3 100k Wcoin EFL - EFSOTE
4 100k Wcoin MG - Lemoon
5 100k Wcoin DL - NightMare
6 100k Wcoin SUM - Uiza
7 100k Wcoin RF - PKCLEAR
     

 

3. Sự kiện đua top all class

 

Thời gian : 20h 17/09/2020 đên 23:59 ngày 21/09/2020

Tinh theo bảng xếp hạng trong game.3 nhân vật có số lần reset cao nhất mỗi class sẽ nhận giải.

Lưu ý : chỉ tính 1 tài khoản trên 1 ip,ae đạt giải chụp lại màn hình bảng xếp hạng ( in game) và ib cho page

STT PHẦN THƯỞNG NHÂN VẬT ĐẠT GIẢI
1

Set đồ cấp 5 +11 Luck 1op (tùy chọn)

          SumXinhDep
2
Set đồ cấp 5 +9 Luck 1op (tùy chọn)  
Tanjiro
3
Set đồ cấp 5 +0 Luck 1op (tùy chọn)  
MrHieu76
     
     
     
 

 

 
 
     

 

4. Sự kiện đua top class

Thời gian : 20h 17/09/2020 đến hết 23:59 23/09/2020

Tinh theo bảng xếp hạng trong game.7 nhân vật có số lần reset cao nhất mỗi class sẽ nhận giải.

Lưu ý : chỉ tính 1 tài khoản trên 1 ip,ae đạt giải chụp lại màn hình bảng xếp hạng ( in game) và ib cho page

STT PHẦN THƯỞNG NHÂN VẬT NHẬN GIẢI
1 Vũ khí rồng +9 skill+Luck 1op RF-Tanjiro
2
Vũ khí rồng +9 skill+Luck 1op  
DW- Chop
3
Vũ khí rồng +9 skill+Luck 1op  
DK- DkBuff
4
Vũ khí rồng +9 skill+Luck 1op  
MG-SOTE
5
Vũ khí rồng +9 skill+Luck 1op  
DL-KhacQuan
6
Vũ khí rồng +9 skill+Luck 1op  
SUM- Beck
7
Vũ khí 380 +9 skill+Luck 1op  
EFL - Eflz
     
     

 

5. Sự kiện đua top ALL

 

Thời gian : 20h 17/09/2020 đến 23:59 ngày 26/09/2020

Tinh theo bảng xếp hạng trong game.3 nhân vật có số lần reset cao nhất sẽ nhận giải.

Lưu ý : chỉ tính 1 tài khoản trên 1 ip,ae đạt giải chụp lại màn hình bảng xếp hạng ( in game) và ib cho page

STT PHẦN THƯỞNG NHÂN VẬT ĐẠT GIẢI
1 1 wing 2 thời trang+ 9 Luck 1 op  
2 1 wing 2 thời trang+ 0 Luck 1 op  
3 1 wing 2 thời trang+ 0 Luck